PRIVACY VERKLARING

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID PERSOONSGEGEVENS

 1. IKARIA Clinics BV, gevestigd aan Nieuwe Gracht 102, 2011 NL Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 2. Contactgegevens: IKARIA Clinics bv, Nieuwe Gracht 102, 2011 NL Haarlem, telefoon: 023-303 46 07, www.ikaria.nl, contact@ikaria.nl
 3. Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van websitebezoekers en cliënten binnen IKARIA Clinics BV.
 4. IKARIA Clinics BV draagt er zorg voor dat zij alle toepasselijke privacywet- en regelgeving naleeft, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle andere toepasselijke gedragscodes en richtlijnen.

ARTIKEL 2. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

 1. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die IKARIA Clinics BV verwerkt in het EPD:
  1. Voor- en achternaam
  2. Geslacht
  3. Geboortedatum
  4. Adresgegevens
  5. Telefoonnummer
  6. E-mailadres
  7. Overige relevante persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie met IKARIA Clinics BV.
  8. Bankrekeningnummer
  9. Burgerservicenummer (BSN)
  10. Gezondheidsinformatie die u verstrekt tijdens de medische consulten en welke relevant zijn voor de consultatie van IKARIA Clinics BV. Voorbeelden zijn medische voorgeschiedenis en medicijngebruik.
 2. IKARIA Clinics BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  1. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  2. Het maken van een afspraak; in dit geval maken we gebruik van uw NAW-gegevens en uw geboortedatum.
  3. Dossierbehandeling EPD; in dit geval maken we gebruik van uw NAW-gegevens en uw geboortedatum. Identificatie; in dit geval controleren wij uw legitimatiebewijs en noteren wij het nummer.
  4. Leveren van maatwerk t.a.v. de uit te voeren behandeling(en); dit gebeurt in het kader van de behandelovereenkomst.
  5. Facturatie van consultaties en behandelingen.

ARTIKEL 3. VOORWAARDEN RECHTMATIGE VERWERKING

 1. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor de in artikel 2 beschreven doeleinden en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen.
 2. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van beroep, krachtens een (arbeids-) overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.
 3. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doelen beschreven in artikel 4 (AVG), toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
 4. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien een van de verwerkingsgronden uit artikel 6 (AVG) van toepassing is, namelijk:
  1. De cliënt voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend.
  2. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een behandelovereenkomst waarbij de cliënt partij is.
  3. De gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.
  4. Het een gerechtvaardigd belang dient.

ARTIKEL 4. TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS

 1. IKARIA Clinics BV maakt gebruik van een elektronisch patiëntendossier (EPD). Dr. I. Kuiper van IKARIA Clinics BV heeft toegang tot dit systeem.
 2. IKARIA Clinics BV heeft een strikte geheimhoudingsplicht van de gegevens waarvan hij op grond van die toegang kennisneemt. Dat betekent dat IKARIA Clinics in principe geen medische gegevens van u aan anderen mag doorgeven. Als zorgverlener mag IKARIA Clinics BV bijvoorbeeld alléén gegevens aan een derde verstrekken als dat mag op grond van de AVG én als IKARIA Clinics BV een grond heeft om het medisch beroepsgeheim te doorbreken. Bijvoorbeeld als u daar toestemming voor hebt gegeven. IKARIA Clinics BV mag dan patiëntgegevens delen met degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij jouw behandeling. Dit kunnen zowel andere zorgverleners zijn als bijvoorbeeld secretaresses of financieel medewerkers betrokken bij uw behandeling.

ARTIKEL 5. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

 1. Om het beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid te waarborgen neemt de IKARIA Clinics BV alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen.
 2. Uw medische gegevens worden opgeslagen in ons EPD, welke voldoet aan de beveiligingseisen NEN 7510/ISO 27001.
 3. IKARIA Clinics BV conformeert zich aan de meldplicht datalekken, zoals deze in de beleidsregels van de meldplicht zijn beschreven.

ARTIKEL 6. VERSTREKKING PERSOONSGEGEVENS

 1. IKARIA Clinics BV verstrekt uw gegevens niet zomaar aan anderen. Dat mag IKARIA Clinics BV wel doen indien daarvoor toestemming is gegeven of als zij daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of als zo’n verstrekking ten dienste staat van de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

ARTIKEL 7. INZAGE EN VERWIJDERINGSRECHTS

 1. De cliënt heeft het recht op inzage in en een kopie/afschrift van de op zijn persoon betrekking hebbende gegevens. De cliënt dient daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen.
 2. Aan een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek voldaan en/of u ontvangt een reactie van IKARIA Clinics BV. Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan cliënt of diens gemachtigde. Cliënt of diens gemachtigde dienen zich in voorkomende gevallen te kunnen legitimeren en/of hun bevoegdheden aan te tonen.
 3. In geval van verwijdering van gegevens wordt dit aangevraagd middels het formulier ‘vernietiging gegevens dossier’. In dit formulier is een verklaring opgenomen dat op verzoek van cliënt de gegevens zijn verwijderd.
 4. Uitzonderingen op verwijdering recht wanneer: vrijheid van meningsuiting van toepassing is; gegevens wettelijke plicht zijn van verantwoordelijke; gegevens nodig zijn voor publieke taak bestuursorgaan; gegevens nodig zijn voor bescherming volksgezondheid; gegevens nodig zijn voor archieven, wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek, voor zover o.a. het informatierecht aan deze belangen in de weg staan; gegevens noodzakelijk zijn voor het uitoefenen of verdediging van enig recht in rechte.

ARTIKEL 8. RECHT OP VERZET

 1. Indien gegevens het voorwerp zijn van verwerking op grond van artikel 4.4 (AVG), kan de cliënt daartegen bij de IKARIA Clinics BV verzet aantekenen in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang.
 2. IKARIA Clinics BV beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is, beëindigt hij terstond de verwerking.
 3. IKARIA Clinics BV wilt u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

ARTIKEL 9. RECHT OP VERKRIJGING PERSOONSGEGEVENS

 1. Cliënt heeft het recht zijn persoonsgegevens die hij aan IKARIA Clinics BV heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen.
 2. Cliënt heeft het recht die gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door IKARIA Clinics BV aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt.
 3. IKARIA Clinics BV zal zorgdragen voor een gangbaar en gebruikelijk format waarin cliënt de data kan ontvangen. Desgevraagd kan het format – in opdracht van cliënt – ook doorgestuurd worden naar een derde partij.

ARTIKEL 10. RECHT OP AFSCHERMING, AANVULLING EN CORRECTIE VAN OPGENOMEN PERSOONSGEGEVENS

 1. Desgevraagd worden de door IKARIA Clinics BV opgenomen gegevens aangevuld met een door of namens de cliënt afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.
 2. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@ikaria.nl
 3. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
 4. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek bericht IKARIA Clinics BV de cliënt via e-mail of dan wel in hoeverre aan het verzoek zal worden voldaan. Een weigering is altijd met redenen omkleed.
 5. IKARIA Clinics BV draagt er zorg voor dat een beslissing tot aanvulling, correctie of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
 6. In geval van verwijdering van gegevens wordt in de gegevens een verklaring opgenomen dat op verzoek van cliënt de gegevens zijn verwijderd.
 7. Indien gegevens worden verwerkt op basis van toestemming door cliënt, heeft deze ook het recht deze toestemming in te trekken.

ARTIKEL 11. BEWAARTERMIJNEN

 1. IKARIA Clinics BV zal de gegevens nooit langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden, met inachtneming van de maximale wettelijke bewaartermijn. Bewaartermijn voor uw medisch dossier is 20 jaar. Bewaartermijn voor uw facturen en declaraties zijn 5 jaar. Indien gegevens niet langer bewaard hoeven worden zullen alle identificeerbare kenmerken worden verwijderd, of gehele verwijdering vindt plaats.

ARTIKEL 12. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN

 1. De volgende wetten zijn geldig binnen de medische bedrijfsvoering van IKARIA Clinics:
  1. Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
  2. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
  3. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
  4. Zorgverzekeringswet (Zvw);
  5. Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
  6. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

ARTIKEL 13. COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

 1. IKARIA Clinics BV Consulting gebruikt cookies welke een klein tekstbestand is dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  1. Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  2. Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
  3. Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
  4. Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.
 3. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 4. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq